top-image

TIETOSUOJASELOSTE

Lex Perintä Oy yritysasiakas, kumppani ja velallisten tietoja koskeva tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä

Lex Perintä Oy
Y-tunnus: 3203040-7

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Jan-Peter Malkki
Yhteystiedot: Askonkatu 13 B, 15100 Lahti
Puh:010 207 4069
E-mail: asiakaspalvelu@lexperinta.fi

3 Rekisterinnimi

Lex Perintä Oy:n asiakasrekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteröinnin perusteena on asiakkaan tai kumppanin kanssa sopimuksella vahvistettu liiketoimintasuhde, tai erillinen suostumus asiakastietojen käsittelyyn. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää asiakkaiden ja kumppaneiden välisen yhteistyön edellyttämiä henkilötietoja sekä varmistaa yhteistoiminnan kehittyminen.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai kumppanin kanssa seuraavissa tarkoituksissa, kuten:

  • sovitun kokonaisuuden tarjoamiseen, tuottamiseen, toimittamiseen, laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen perittäviin saataviin liittyvissä asioissa
  • tuotteiden, palveluiden ja yrityksen liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä toimeksiantajille suunnattuun tarvittavaan tilastointiin 
  • palaute-, poikkeama ja tyytyväisyystietojen keräämiseen

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia asiakas- /kumppanitietoja, kuten:

  • Asiakkuuden tyyppi: Asiakas/kumppani
  • Asiakasnumero
  • Yhteyshenkilö(t)
  • Yhteishenkilöiden rooli (Yritysasiakkaat)
  • Osoite 
  • Laskutustieto
  • Tilatut ja toimitetut palvelut

6 Rekisterin tietolähteet

Pääasiallinen henkilötietolähde on asiakkaan tai toimeksiantajan ilmoittamat tiedot perintätoimeksiannon käynnistyessä, laajentuessa tai muussa muutostilanteessa sekä yhteistoimintaa koskevissa palaute, poikkeama ja tyytyväisyys tarkoituksessa kerätystä tiedosta. Henkilötietoa kertyy myös asiakaspalvelun puhelinpalvelun ja sähköpostiliikenteen kautta. Henkilötietoa voi kertyä tapahtumien, lisäpalveluiden tai asiakaspalautteen kautta.

7 Tietojen luovutus

Rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan ainoastaan perintätoimeksiannon tehneelle taholle välttämättömistä asiakassuhteen hoitoon liittyvistä syistä. Muutoin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa konserni takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauden kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Lex Perintä Oy kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Manuaalinen henkilötietoa sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa olevissa lukituissa arkistokaapeissa, joihin pääsy on vain arkistoista vastaavilla henkilöillä.

Asiakas-/kumppanitietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen päättymisen ja kaikkien velvoitteiden täyttämisen jälkeen vähintään 1 vuosi ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädäntö muuta edellytä.

9 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyspisteeseen, tai allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee scannata ja toimittaa sähköpostitse asiakaspalvelu@lexperinta.fi.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa oikaisua saatuaan tiedon virheestä tai itse havaittuaan virheen. Jos rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista virhe, tulee hänen ilman viivytystä korjata, poistaa tai täydentää virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto. Jos rekisteröity ei itse pysty korjaamaan tietoa, tulee korjauspyyntö tehdä.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdä tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun rekisterin yhteyspisteeseen.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Lex perintä Oy varaa oikeuden rajoittaa maksuttomien oikaisu- ja poistamistiedusteluiden määrän yhteen kertaan per vuosi.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen kirjallisesti ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyydettäessä siirtoa kirjallisesti Lex Perintä Oy toimittaa tarkastusoikeuskohdassa kuvatut tiedot kohtuullisessa ajassa huomioiden toimitettavan tiedon laajuuden. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Lex Perintä Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kuunnella häntä koskevia puhelintallenteita puhelimitse. Puhelintallenteita emme lähetä missään muodossa asiakkaille.

10 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun Lex Perintä Oy:n henkilörekisteristä vastaavaan tahoon.

11 Tietosuojaselosteen muutokset

Lex Perintä Oy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

Päivitetty viimeksi 13.8.2021.